상세페이지_이미지04
상세페이지_움직이는이미지_01

상세페이지_이미지05
Bộ lọc ba cấu trúc phức tạp, khó phải không?
상세페이지_움직이는이미지_02
Thật phức tạp và khó thay một bộ lọc phức tạp khi phải tháo hoặc lắp đặt cái này và cái kia!
Với Aimu chỉ cần lắp vào, khóa nó là đã hoàn tất trong 10 giây.
상세페이지_움직이는이미지_03
Đây là một phương pháp thay thế khó, vì vậy có thể giải quyết nó ngay lập
tức mà không cần suy nghĩ!
Even Children Can Replace Filter Easily
상세페이지_움직이는이미지_04
Trải nghiệm tại bộ lọc Aimu, một sự đơn giản không thể cảm nhận được vớibộ lọc ba cấu
trúc của các công ty khác,
상세페이지_이미지06
상세페이지_이미지07
상세페이지_이미지08
상세페이지_이미지09
상세페이지_이미지10
상세페이지_이미지11